banner72

MHP'den Çay Kanunu Açıklaması!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize Hukuk işlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Remzi Kutanoğlu, Çay Kanunu çıkmadan çay üreticilerinin sorunlarının çözülemeyeceğini dile getirdi.

MHP'den Çay Kanunu Açıklaması!

Kutanoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Malumunuz olduğu üzere son günlerde sgosyal medyada gündeme gelen benzinle çalışan motorlu çay hasat makinelerinin kullanımları Çaykurumuz tarafından 27.05.2020 tarihi itibariyle yasaklanmıştı fakat hukuk devleti ilkeleri ve kanunlar gereği alınan bu karar aslında hukukende yaptırım açısından da mesnetsizdir.

Keza, Teşekkülün (çaykur'un) amaç ve faaliyet konuları; 20/12/1996 tarih ve 22853 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ana Statüsünde belirtilmiştir.Buna göre;

Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, ekonomik gereklilik, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli hammadde temini ile her türlü çay ürünü üretmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, iç ve dış pazarlarda Teşekkülün rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak ilişkili ve yan ürünlerde gerek ve fayda görülen her türlü faaliyetlerde bulunmak amaçlarıyla teşkil olunan ÇAY-KUR’un faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

a) İşletmeye uygun nitelikteki yaş çay yapraklarını satın almak, kuru çay üretmek ve/veya ürettirmek.
b) Satın alınan çay yapraklarını işlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette bulunmak.
c) Ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dış pazar isteklerine uygun olarak harmanlanmasını, paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamak.
Çaykur, Yaş Çay İşleme Fabrikaları sayısı, Çay Paketleme Fabrikası, Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Anatamir Fabrikası, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, çalışan sayısı ve miktar olarak ton/gün yaş çay işleme kapasitesi ile Türkiye çay sektörünün en büyük ve lider kuruluşudur.

Bölgede üretilen yaş çay ürününün yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 50-55´i Çaykur tarafından satın alınmaktadır. Çaykur´un yurt içi kuru çay piyasasındaki pazar payı ise yaklaşık 45-50 ‘dır.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR), 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları; 20/12/1996 tarih ve 22853 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ana Statüsünde belirtilmiştir. Teşekkülün faaliyet konuları, Teşekkülün yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemekte olup; Teşekkül, faaliyet konularının yerine getirilmesi için gerekli hususlarda yetkili, görevli ve sorumludur.

Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları, Ana Statüsünün değişik 4 üncü maddesinde şu şekilde belirtilmiştir: “Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, ekonomik gereklilik, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli hammadde temini ile her türlü çay ürünü üretmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, iç ve dış pazarlarda Teşekkülün rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak ilişkili ve yan ürünlerde gerek ve fayda görülen her türlü faaliyetlerde bulunmak amaçlarıyla teşkil olunan ÇAY-KUR’un faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

a) İşletmeye uygun nitelikteki yaş çay yapraklarını satın almak, kuru çay üretmek ve/veya ürettirmek.
b) Satın alınan çay yapraklarını işlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette bulunmak.
c) Ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dış pazar isteklerine uygun olarak harmanlanmasını, paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamak.
ç) (a), (b) ve (c) bentlerindeki faaliyetlerle ilgili olarak;
1) Gerekli tesisleri kurmak, kiralamak ve işletmek.
2) Üretim faaliyetlerinden doğan yan ürünleri değerlendirmek ve yardımcı maddeler üretmek, bitkisel çaylar, soğuk çay, kafein, ekstrakt ile diğer ilişkili ve yan sektörlere ait ürünlerin üretimini ve pazarlamasını yapmak ve/veya yaptırmak.
3) Çay ürününün kalite ve veriminin ve işletme tekniğinin geliştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, müessese ve laboratuvarlar kurmak, işletmek.
4) Gerekli madde ve araçları tedarik etmek.
5) Ticaretle iştigal etmek, ihracat ve ithalat yapmak.
6) Çay eksperlerinin yetiştirilmesi için gerekli önlemleri almak.
7) Teşekkülün ihtiyacı için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kamulaştırma yapmak, ayni, sınai ve ticari haklar tesis etmek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak.
8) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.
d) (Ek:RG-12/2/2015-29265)(1) Firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve her türlü sınaî mülkiyete dair anlaşmalar yapmak, yurt içinde veya yurt dışında ÇAY-KUR markası, alt markası veya logosunu taşıyan/taşıyacak çayevi ve benzeri işyerleri açmak ve/veya açtırmak, KHK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirket kurmak, mevzuatı çerçevesinde e-ticaret yoluyla ürünlerini pazarlamak.
e) Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak.

Gel gelelim çay kesme motoru kararına,, Çaykur'un ana statüsünde belirtildiği gibi mülkiyet hakkını sınırlayacak bir idari işlem tesis etmesi malesef hukuken yok hükmündedir. Öyle ki bir eşyanın kullanımı ancak onun mülkiyet hakkı içerisinde değerlendirilir. İktisadi devlet teşekkülü olan Çaykur'un Anayasal güvenceye sahip olan bir hakkı idari işlemle kısıtlaması da hukuk devleti ilkelerince de mümkün değildir. Bu konuda Anayasa m.35 hükmü açıktır. Haklar kamu yararı amacıyla ancak kanunla sınırlanabilir.

Aslında bütün bunları anlatmamızın sebebi gayet açık olup, bu tür hukuka uyarlılığı tartışılır kararlar ile de görüyoruz ki çay kanununun olmayışı büyük bir eksikliktir. Biraz daha olayı açıklayacak olursak; Dünya çay üretiminde, 2.2 milyon ton ile Çin birinci, 1.2 milyon ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 260 bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer almaktadır.  

Rizemiz de Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki  Trabzon, Giresun ve Artvin illeri içinde çay  üretiminin 65'lik kısmı karşılamaktadır. Evet değerli hemşehrilerimiz "Ülkemize bu kadar katma değer sağlayan bir ürünün ne yazık ki bir kanunu bile yoktur." Çay üretimini, buna ilişkin esasları belirleyen; amir hükümler içeren bir kanun olmadığı müddetçe de malum kararlar ve müstahsilin sıkıntıları hep tartışma konusu olacaktır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Gözbebeğimiz çayımız ile ilgili kapsamlı bir kanun yapılması gerektiği kanısındayız. Bu uğurda ciddi çalışmalar yürüttüğümüzü kamuoyuna saygı ile duyururuz. Saygılar"

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner74

banner73